0
home

Bhasma Pishti

home
Bhasma Pishti
Bhasma Pishti
Product Description
BHASMA - PISHTI
Product Name
Abhrak Bhasma (1000 Puti)
Abhrak Bhasma (100 Puti)
Abhrak Bhasma (Nichandra)
Akik Bhasma
Kapardi (Varatika) Bhasma
Kaharva Pishti
Kantloh Bhasma
Kasis Bhasma
Godanti Bhasma
Jaharmoharakhatai Pishti
Jasad (Yasad) Bhasma
Praval Pishti
Bang Bhasma
Mandur Bhasma
Mukta Bhasma
Mukta Pishti
Mukta Shukti Pishti
Mukta Shukti Bhasma
Raupya (Chandi) Bhasma
Loh Bhasma Shatputi (100 Puti)
Shankh Bhasma
Sphatika Bhasma
Hajrul Yahud Pishti
Suvarna Bhasma
Hira (Vajra) Bhasma
Contact Us

Dhanwantary Prasad, Station Road, Unjha, Gujarat, 384170, India
Phone :08045802426